1 Reply Latest reply on Dec 13, 2014 10:55 AM by servis

  I have a problem with Premiere Pro..

  servis

   Hi,

   HW: PC s MBX8DTH-6F SuperMicro 2x CPU Xeon E5645 2,4GHz, 2x6cores, LGA 1366, 48RAM – 12x 4GB/1333 DDR ECC unbuffer, 8xhotsap backplane, boot 2x250GB SSD raid mirror in 3Gb/s, data LSI2008 6\Gb/s raid 10 4x15k 18GB rpm HDD, OS W7 ultimate x64, 2xNIC, integr.sound, nVidia 2GB, 192CUDA, PCIe,

   SW: Adobe CS6 / x64/, MS Office /x86/, ESET AV /x64/, full pached and SP´s.

   Q: při pravidelném zálohování integrovanou službou v Adobe Premiere Pro  CS6 (Auto Save), se provede záloha bez vážných problémů v nastaveném intervalu. Zkoušeno na různá zálohovací média - integrované diskové pole, / 36GB /, externí diskové pole - LAN/Usb interface či flashdisk / USB3/. Záloha OK. Při pokusu otevřít takto uložený projekt dochází ke specifické chybě, viz.pic.1., kdy dojde ke kolapsu celého programu APpro CS6. Po tomto stavu je nutný restart celého PC. Starší provozní zálohování rozpracovaného projektu, 30-20dnú dozadu je funkční.

   PC je viru prosté a neobsahuje žádné malware and spyware - kontroly jsou neustále činné během provozu PC /ESET NOD, MalwareBytes, Spyware Terminator

    

   S díky a pozdravem, M.Coufal, M: admin@stavona.cz

    

   1. Engl. Version

   Ahoj,

   Please advice with the following problem:

   HW: PC with MBX8DTH-6F SuperMicro 2x Xeon E5645 2.4GHz CPU, 2x6cores, LGA 1366 48RAM - 12x 4GB/1333 DDR ECC unbuffer, 8xhotswap backplane, boot 2x250GB SSD RAID mirror in 3Gb/s, data LSI2008 6Gb/s RAID10 /4x15krpm, 18 gigabytes HDD/, OS W7 Ultimate x64, 2xNIC, integr.sound, nVidia 2GB 192CUDA, PCIe,

   SW: Adobe CS6 / x64 /, MS Office / x86 /, ESET AV / x64 /, full pached and SP's

   Q: With regular backup service integrated in Adobe Premiere Pro CS6 (Auto Save) to backup without serious problems at a set interval. Tested on different backup media - integrated disk array /36 gigabytes/, external disk array - LAN / USB interface or USB stick / USB3 /. Backup OK. When you try to open the saved project is a specific error viz.pic.1., When the collapse of the entire program APPro CS6. After this condition is necessary to restart the whole PC. Older operating backup unfinished project, 30-20 days back is fully functional.

   PC is virus-free and contains no malware and spyware - the controls are constantly active during operation PC / ESET NOD, Malwarebytes, Spyware Terminator


   With thanks and best regards, M.Coufal, M: admin@stavona.cz

    

   1. Pic.1.

    

   Litomysl 9.12.2014

    • 1. Re: I have a problem with Premiere Pro..
     servis Level 1

     Hello colleagues,

      

     apparently my question arouse sufficient interest, as other posts in the discussion, but four daily testing, I can announce any findings that I made. First described on PC graphics card has been changed for the type of Quadro K2000 / 192 CUDA processor / manufacturer nVidia. And after reboot PC drivers have been reinstalled the card and the error has not occurred. Here I do not know, the problem was in the original graphics card or the driver for this card. It is true that after the exchange of HW and SW are fully operable with original archival seqvence that reported in the previous state of the described error.

     Sincerely, M.Coufal


     In czech lang.


     Ahoj kolegové,

     zřejmě můj dotaz nevzbudil dostatečný zájem, jako jiné příspěvky v diskuzi, ale čtyř denním testováním vám mohu oznámit případné nálezy které jsem učinil. V prvé řadě na popsaném PC byla vyměněna grafická karta za typ Quadro K2000 /192 CUDA procesorů/, výrobce nVidia. A po restartu PC došlo k reinstalaci ovladačů karty a závada se neobjevila. Zde nevím, byl problém v původní grafické kartě nebo v ovladačích pro tuto kartu. Je pravdou, že po výměně HW a SW jsou plně provozu schopné i původní archivní seqvence, které v předchozím stavu hlásily popisovanou chybu.
     S pozdravem, M.Coufal