7 Replies Latest reply on Feb 8, 2016 5:18 AM by BobLevine

  Text at the back of the epub error

  mihaela costache

   Hello! I am trying to make a fixed layout epub in indesign cc and I receive an error which I don't know how to handle. After my last page of the ebook I have a lot of strange text like

   ÿØÿí,Photoshop 3.08BIM í –  –  ÿî&Adobed        IDÿÛ„                                                                                                                           ÿ   ý `         ÿÄ                                                         !  0@1  P"`2#   Ap3$ 4%€ B& �56                  ! 1  AQa" q‘2  �¡±Ñ’¢3 0@PÁBRr# `ðáb‚4² ñCcs“$ ÂÒS³Ddt€ƒ%5T Àâ„        p  1`!  0@€P� Aa°À q�¡Á                 !1 AQ aq0�‘@¡±ÑPðÁáñ`€ÿÚ       û9¼ Ÿ Ê€( †(0   %R 80 F š a€0  hj`   h !† 45$0À J  ) P†  !„¦€5 (  E‡ E‚ ˆƒ    @59 „ A¬©ggS&ägnçjÎË;g g="gpqºìê °Ùˆ°â5Ì{˜èÍ�ØÛ(Fi”   )V(uVŽ+².× Ug˜>·Æ6T¦Š T‡*

   What should I do?