11 Replies Latest reply on Mar 15, 2017 12:18 AM by nikog27191247

  JavaScript, Canvas рисование текста в пиксели?

  nikog27191247

   вот код, в формате javascript :

   var mask = new createjs.Shape();
           mask._off = true;
           mask.graphics
               .p("AEMCVIgHgEIgGgFQgCgEAAgDIACgHIADgFIAGgEIAHgBIAIABIAKAFIAHABQAFAAADgDIAHgHIAFgIIAPggIhPiQIAjAAIA7BsIAwhsIAQAAIhOCyQgFALgGAIQgHAIgHAGQgHAFgHADQgIACgHAAgAh8CQIAAjXIAeAAIAAAfIAKgMIANgLQAGgFAJgDQAIgDAKAAQANAAALAFQALAGAGAKQAIAKAEANQAEANAAAPQAAARgFAQQgFAQgJALQgIAMgOAGQgOAHgRAAIgMgBIgKgCIgKgDIgJgFIAABIgAhBg0IgLAGIgKAIIgIAJIAABDQAAAHADAGQADAHAFAEQAGAFAHACQAIADAJAAQAIAAAIgEQAHgFAGgIQAFgIAEgLQADgLAAgNQAAgPgDgNQgDgNgFgIQgGgIgHgFQgHgEgJAAQgHAAgGACgACCBQQgIgDgFgFQgFgFgDgHQgCgHAAgIQAAgKAEgIQAEgIAGgGQAHgGAJgFIATgHIAqgMIAAgKQAAgKgCgHQgCgIgEgEQgEgEgFgCQgGgCgGAAQgIAAgFACQgFACgCADQgDADgBAFIgCAQIgCAGIgFAFQgDABgEAAIgHgBIgFgEIgDgFIgBgIQAAgHAFgHQAFgGAIgFQAIgFAMgCQALgDAMAAQAPAAALADQAKADAHAFQAGAFADAIQADAHAAAJIAAByIgfAAIAAgVIgWAQQgGAEgHACQgHACgKAAQgJAAgHgDgACrACIgNAHIgLAIIgHAJQgDAFAAAGQAAAFACAGQACAFAEADQADAEAFACQAEADAFAAIAKgCIAJgDIARgMIAAg3gAj+BNQgOgGgKgKQgKgKgGgNQgGgOAAgPQAAgQAFgQQAGgQAKgLQAJgLAOgHQAOgGARAAQAPAAANAFQAMAFAJAJQAJAJAFAMQAFALAAANIhyAAQAAAOAEANQAEANAHAJQAHAKAKAFQAKAGAMAAQAKAAAJgDQAJgEAIgFQAHgFAFgHQAFgHADgHIAIAEQgDAMgHAKQgIALgJAHQgKAIgMAFQgLAEgMAAQgQAAgNgGgAjDgWQAAgJgDgHQgDgIgFgFQgGgGgHgDQgHgDgIAAQgHAAgGADQgHADgFAGQgFAFgDAIQgDAHgBAJIBMAAIAAAAgAAxBQIAAjdIAWgIIAIAAIAADlgAmZBQIAAiXIAeAAIAAAdIAJgNIALgKIALgHQAGgCAGAAIAKABIAHAEIAFAGQACADAAAEQAAAHgEAEQgFAEgIAAIgJgBIgKgFIgHgBIgGACIgGAFIgGAHIgGAKIAABog");
           mask.setTransform(75, 55);
   

    

   вот в чём загвоздка, не пойму, какой шифр здесь. именно этот длинный код:

   AEMCVIgHgEIgGgFQgCgEAAgDIACgHIADgFIAGgEIAHgBIAIABIAKAFIAHABQAFAAADgDIAHgHIAFgIIAPggIhPiQIAjAAIA7BsIAwhsIAQAAIhOCyQgFALgGAIQgHAIgHAGQgHAFgHADQgIACgHAAgAh8CQIAAjXIAeAAIAAAfIAKgMIANgLQAGgFAJgDQAIgDAKAAQANAAALAFQALAGAGAKQAIAKAEANQAEANAAAPQAAARgFAQQgFAQgJALQgIAMgOAGQgOAHgRAAIgMgBIgKgCIgKgDIgJgFIAABIgAhBg0IgLAGIgKAIIgIAJIAABDQAAAHADAGQADAHAFAEQAGAFAHACQAIADAJAAQAIAAAIgEQAHgFAGgIQAFgIAEgLQADgLAAgNQAAgPgDgNQgDgNgFgIQgGgIgHgFQgHgEgJAAQgHAAgGACgACCBQQgIgDgFgFQgFgFgDgHQgCgHAAgIQAAgKAEgIQAEgIAGgGQAHgGAJgFIATgHIAqgMIAAgKQAAgKgCgHQgCgIgEgEQgEgEgFgCQgGgCgGAAQgIAAgFACQgFACgCADQgDADgBAFIgCAQIgCAGIgFAFQgDABgEAAIgHgBIgFgEIgDgFIgBgIQAAgHAFgHQAFgGAIgFQAIgFAMgCQALgDAMAAQAPAAALADQAKADAHAFQAGAFADAIQADAHAAAJIAAByIgfAAIAAgVIgWAQQgGAEgHACQgHACgKAAQgJAAgHgDgACrACIgNAHIgLAIIgHAJQgDAFAAAGQAAAFACAGQACAFAEADQADAEAFACQAEADAFAAIAKgCIAJgDIARgMIAAg3gAj+BNQgOgGgKgKQgKgKgGgNQgGgOAAgPQAAgQAFgQQAGgQAKgLQAJgLAOgHQAOgGARAAQAPAAANAFQAMAFAJAJQAJAJAFAMQAFALAAANIhyAAQAAAOAEANQAEANAHAJQAHAKAKAFQAKAGAMAAQAKAAAJgDQAJgEAIgFQAHgFAFgHQAFgHADgHIAIAEQgDAMgHAKQgIALgJAHQgKAIgMAFQgLAEgMAAQgQAAgNgGgAjDgWQAAgJgDgHQgDgIgFgFQgGgGgHgDQgHgDgIAAQgHAAgGADQgHADgFAGQgFAFgDAIQgDAHgBAJIBMAAIAAAAgAAxBQIAAjdIAWgIIAIAAIAADlgAmZBQIAAiXIAeAAIAAAdIAJgNIALgKIALgHQAGgCAGAAIAKABIAHAEIAFAGQACADAAAEQAAAHgEAEQgFAEgIAAIgJgBIgKgFIgHgBIgGACIgGAFIgGAHIgGAKIAABog
   

   который означает "replay"

   Пример работы кода :http://jsfiddle.net/ogzr3y5v/8/

   может у кого нибудь есть генератор такова шифра или статьи по этой теме

   Cпaсибо большое за внимание !