3 Replies Latest reply on Oct 29, 2017 11:44 PM by thirumani selvam

  changing color of shape

  thirumani selvam

   i want to change color of the shape, for every second using createjs. i have converted the canvas xfl file to html canvas using animate . below code shows generated code for the shape.

   this.shape = new cjs.Shape();

       this.shape.graphics.f("#000000").s().p("AB1WSQgTgaAAgrQgUgyAJg2IgMgEIgljYQgFguAJgkIgUlpIg elKQgGA7gRB1QgNBrgBBcIgGBbQAEAagIAWIAAAGQADDhghCXIgMBFQAAAVgSAGQALAXABAKQAEARgHANIgbA5QgSA lgYAYQhmAlgngtQgRgvAggVIAlgtQAAAAAAgBQABAAAAAAQAAAAAAgBQAAAAAAAAIgOAAQgEgDAAgGQAAgTAagJQAc gJAAgIIAAgFIgFgDQgRgHAHg4QAIhTgehEQgLgdAXhuQAFgtgKg7QgQgrAfgaQgWgcAhgWQgLgEAJgdQgMgRAMgZQg ShEAXgZQguisgShNQghiDgCh7IABgiIAAggIgSBBQgPAvAAAIQAAAIAPAfQAGAbgEAdQAEAdAAAHIgEAlQAAACAEAD QAFAFAAADQAAAFgMAMQgOAMgFAAIgzgeIgTgkIAAhjQAGgQgBgKIALkZQAGg7AOg5QAPg0ABgZIgBkSIgVgKQAwinA wgyQAVgVAVAAQAJgFAmgIQgLgEgJgHQgEgHgEgJQAMAHAOAAQAXAAAQgQQAIgJAFgJQgFgFgBgFIAAgBQg/hJAfh/Q ADgJAFgkQAEgfAEgKQABgXAMgZQAGgcAGgKIARgSQAKgNAYgQQAMgIAYgOIAGgEQAsgPAuAVIAOAEQARgFAaAHQAaA HAKAPQAoAbAPA+QANAvAHA7QAGA1gCAlQgDAogMAeQgCALgJAXQgGASAJASQADAFAHADQARAJATAAQARgBAMgHQgEA JgFAFQgPAQggAAIAyAVIADAAQAbADAZAWQAdAcAYA5IAjB4QgDAKgCACIgIAHIAAEVQADAZANA0QAPA5AFA7IAMEZQ gCARARAiQAGATABAKQABAMgIAMIgdA5Ig0AeQgEAAgOgMQgMgMAAgFQAAgDAGgFQABgDADgCIgDglIADgkQgFgdAGg bQAPgfAAgIQAAgIgPgvIgahkQAIArgIAaIgIAOQAIB1glC2QgoDYgEBKQgHAPACALQAQAwgQAlQAUAfgGAwQAXAWgX AbQAPBIgRBTQgBAjAGAsIAHBAQAJBAgmAxIgCADQgCAGgEAFIAIANQAGAKALgEQAAAFgKAKQgGAJAAAFQAAAFACACI AqA6QAYA8gTAdQgjAOgfAAQgqAAgkgagAEEkEQgJgxABg6IgRhAIgBAGQgEAIAAAFQAAACADADIADAHQAAAEgGAHQg DAGAAADIACAFQAEAFAAACQAAAEgDABQgCABAAAEQAAAAAAABQAAAAAAAAQABAAAAAAQABAAAAABQABACADABIAaBdI AAAAgAkLlvQABAQgBAOIABgBQACAAAHgKQAHgJAAgDIgCgHIAAgHQAAgGADgGQAHgHAAgCIgHgMQgGgMAAgLIAFg4g ");

   this.shape.setTransform(2.2,4.5);

   this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1).to({_off:false},0).wait(1));

   i want to change this shape's color for 10 seconds continuously. Please help me , how to update this code.

    • 1. Re: changing color of shape
     cmgap Adobe Community Professional

     Moving this to the Animate forum so that An others users can see your question. You've posted in the Lounge which is a place for general conversations and not application specific.

     • 2. Re: changing color of shape
      Preran Adobe Employee

      Not the expert here, but this post should give you an idea. I suggest waiting for the other experts to pitch in.

       

      How to make a shape flash colour every X amount a second? - Processing 2.x and 3.x Forum

      • 3. Re: changing color of shape
       thirumani selvam Level 1

       In the XFL format files, i have the above shape in xml format. i tried to get information about xml tag details,but  i didn't get any information. i have pasted xml data below , in this please check layer 2. please share the link to get more details about xfl.

       <DOMSymbolItem xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://ns.adobe.com/xfl/2008/" name="New_Mixed_Sil_Harry_Standing_Front" itemID="569fb7a1-00003511" symbolType="graphic" lastModified="1454076425" lastUniqueIdentifier="1">

         <timeline>

           <DOMTimeline name="New_Mixed_Sil_Harry_Standing_Front" currentFrame="1" guides='&lt;guidelines&gt;&lt;guideline direction="h"&gt;149&lt;/guideline&gt;&lt;/guidelines&gt;'>

             <layers>

               <DOMLayer name="Layer 2" color="#9933CC">

                 <frames>

                   <DOMFrame index="0" keyMode="9728">

                     <elements/>

                   </DOMFrame>

                   <DOMFrame index="1" keyMode="9728">

                     <elements>

                       <DOMShape>

                         <fills>

                           <FillStyle index="1">

                             <SolidColor color="#1E2731"/>

                           </FillStyle>

                         </fills>

                         <edges>

                           <Edge fillStyle0="1" edges="!373 -2555[343 -2679 264 -2734!264 -2734[243 -2764 191 -2777!191 -2777[140 -2792 106 -2781!106 -2781|77 -2790!77 -2790[-16 -2831 -105 -2801!-105 -2801|-116 -2794!-116 -2794[-164 -2766 -188 -2749!-188 -2749[-236 -2718 -256 -2692!-256 -2692

       |-291 -2655!-291 -2655[-302 -2635 -315 -2579!-315 -2579[-338 -2529 -341 -2483!-341 -2483[-349 -2464 -356 -2401!-356 -2401[-367 -2329 -373 -2311!-373 -2311[-434 -2057 -308 -1911!-308 -1911|-308 -1909!-308 -1909[-306 -1900 -297 -1889!-297

       -1889[-306 -1871 -323 -1854!-323 -1854[-354 -1821 -401 -1822!-401 -1822[-428 -1821 -452 -1835!-452 -1835[-445 -1817 -436 -1804!-436 -1804[-419 -1789 -397 -1782!-397 -1782[-473 -1765 -491 -1756!-491 -1756[-532 -1756 -574 -1713!-574 -1713

       [-671 -1613 -767 -1280!-767 -1280/-724 -1260!-724 -1260/-722 -711!-722 -711[-724 -662 -754 -557!-754 -557[-782 -444 -795 -326!-795 -326/-817 238!-817 238[-815 259 -826 290!-826 290/-826 488!-826 488/-789 560!-789 560/-687 621!-687 621

       [-676 620 -648 596!-648 596[-624 573 -624 562!-624 562[-624 557 -635 546!-635 546[-643 540 -643 536!-643 536[-635 470 -635 462!-635 462[-635 448 -643 390!-643 390[-635 333 -647 279!-647 279[-676 216 -676 200!-676 200[-676 185 -647 90

       !-647 90/-611 -41!-611 -41[-611 4 -611 22!-611 22/-613 92!-613 92[-608 338 -543 601!-543 601[-506 755 -415 1099!-415 1099[-460 1149 -425 1284!-425 1284[-449 1334 -425 1369!-425 1369[-443 1426 -421 1434!-421 1434[-487 1478 -443 1535!-443

       1535[-504 1587 -473 1672!-473 1672[-452 1791 -462 1881!-462 1881[-508 2101 -487 2159!-487 2159[-426 2294 -443 2460!-443 2460[-456 2573 -423 2586!-423 2586|-412 2592!-412 2592/-412 2603!-412 2603[-412 2619 -469 2636!-469 2636[-521 2655

       -521 2692!-521 2692[-521 2705 -512 2710!-512 2710/-484 2710!-484 2710[-484 2714 -487 2714!-487 2714/-561 2804!-561 2804[-624 2847 -591 2941!-591 2941[-513 3030 -308 2956!-308 2956[-260 2908 -225 2834!-225 2834|-171 2721!-171 2721[-156

       2695 -164 2660!-164 2660[-167 2640 -188 2595!-188 2595[-153 2582 -153 2540!-153 2540/-129 2403!-129 2403[-62 2100 -69 1650!-69 1650/-68 1639!-68 1639[-53 1595 -60 1543!-60 1543/-49 1360!-49 1360[-47 1176 -21 962!-21 962[14 729 25 610

       !25 610/88 1271!88 1271/127 1992!127 1992[110 2064 119 2157!119 2157/193 2588!193 2588|217 2597!217 2597[199 2705 240 2804!240 2804[240 2891 278 2943!278 2943[402 3034 565 2967!565 2967[604 2908 556 2788!556 2788/471 2673!471 2673[467

       2668 467 2658!467 2658[467 2649 480 2631!480 2631[499 2610 500 2601!500 2601[478 2608 465 2588!465 2588[454 2569 449 2562!449 2562[458 2553 462 2540!462 2540|465 2534!465 2534[541 2436 524 2309!524 2309|510 2181!510 2181[497 2092 499

       2022!499 2022[534 1857 504 1713!504 1713[549 1659 504 1615!504 1615[515 1519 476 1456!476 1456[508 1382 476 1286!476 1286[471 1265 486 1234!486 1234[493 1086 574 655!574 655[647 290 632 55!632 55[639 41 647 26!647 26[663 -26 647 -111

       !647 -111/700 90!700 90[730 185 730 200!730 200[730 216 700 279!700 279[687 333 698 390!698 390[691 448 691 462!691 462[691 470 698 536!698 536[691 540 689 546!689 546[678 557 678 562!678 562[678 573 702 596!702 596[730 620 737 621!737

       621/841 560!841 560/900 446!900 446[915 422 913 398!913 398[911 379 900 340!900 340[865 272 869 238!869 238/845 -326!845 -326[835 -444 806 -557!806 -557[780 -662 774 -711!774 -711/774 -1266!774 -1266|789 -1280!789 -1280[793 -1284 800

       -1304!800 -1304/730 -1543!730 -1543[682 -1658 623 -1713!623 -1713[574 -1758 519 -1763!519 -1763|513 -1763!513 -1763[452 -1789 413 -1806!413 -1806[478 -1806 508 -1837!508 -1837[517 -1848 526 -1865!526 -1865[502 -1852 467 -1850!467 -1850

       [430 -1850 395 -1867!395 -1867[382 -1874 375 -1883!375 -1883[358 -1919 369 -1956!369 -1956[388 -2002 391 -2024!391 -2024[415 -2083 421 -2163!421 -2163[425 -2237 413 -2344!413 -2344[399 -2461 373 -2555!513 -773/547 -646!547 -646[545 -529

       563 -431!563 -431|512 -618!512 -618[506 -620 504 -624!504 -624[499 -625 499 -627!499 -627[499 -635 504 -638!504 -638[510 -640 510 -648!510 -648[510 -651 502 -661!502 -661|497 -672!497 -672[497 -677 504 -690!504 -690[515 -703 515 -712

       !515 -712[515 -716 510 -725!510 -725[504 -731 504 -736!504 -736[504 -746 512 -761!512 -761|513 -773!-469 -772[-469 -749 -456 -725!-456 -725[-443 -703 -443 -701!-443 -701[-443 -698 -456 -683!-456 -683[-463 -672 -463 -659!-463 -659[-463

       -655 -462 -646!-462 -646[-458 -635 -458 -631!-458 -631[-458 -625 -473 -607!-473 -607[-486 -588 -491 -588!-491 -588|-493 -585!-493 -585[-491 -613 -493 -646!-493 -646|-458 -884!-458 -884|-469 -772"/>

                           <Edge cubics="!513 -1763(;517,-1763 519,-1763 519,-1763q513 -1763 519 -1763);"/>

                           <Edge cubics="!519 -1763(;560,-1760 597,-1739 623,-1713q519 -1763Q574 -1758q623 -1713);"/>

                           <Edge cubics="!623 -1713(;671,-1667 704,-1608 730,-1543q623 -1713Q682 -1658q730 -1543);"/>

                           <Edge cubics="!800 -1304(;800,-1304 730,-1543 730,-1543q800 -1304 730 -1543);"/>

                           <Edge cubics="!789 -1280(;793,-1288 796,-1295 800,-1304q789 -1280Q793 -1284q800 -1304);"/>

                           <Edge cubics="!-611 22(;-611,4 -611,-19 -611,-41q-611 22Q-611 4q-611 -41);"/>

                           <Edge cubics="!-613 92(;-613,92 -611,22 -611,22q-613 92 -611 22);"/>

                           <Edge cubics="!-49 1360(;-47,1065 -1,845 25,610q-49 1360Q-47 1176q-21 962Q14 729q25 610);"/>

                           <Edge cubics="!632 55(;637,46 641,39 647,26q632 55Q639 41q647 26);"/>

                           <Edge cubics="!486 1234(;506,842 656,472 632,55q486 1234Q493 1086q574 655Q647 290q632 55);"/>

                           <Edge cubics="!-415 1099(;-502,716 -604,494 -613,92q-415 1099Q-506 755q-543 601Q-608 338q-613 92);"/>

                           <Edge cubics="!-60 1543(;-60,1543 -49,1360 -49,1360q-60 1543 -49 1360);"/>

                           <Edge cubics="!-415 1099(;-443,1132 -447,1193 -425,1284q-415 1099Q-460 1149q-425 1284);"/>

                           <Edge cubics="!-425 1369(;-441,1347 -441,1317 -425,1284q-425 1369Q-449 1334q-425 1284);"/>

                           <Edge cubics="!-425 1369(;-439,1408 -439,1428 -421,1434q-425 1369Q-443 1426q-421 1434);"/>

                           <Edge cubics="!-421 1434(;-463,1463 -473,1498 -443,1535q-421 1434Q-487 1478q-443 1535);"/>

                           <Edge cubics="!-462 1881(;-456,1815 -462,1746 -473,1672q-462 1881Q-452 1791q-473 1672);"/>

                           <Edge cubics="!-462 1881(;-491,2026 -500,2120 -487,2159q-462 1881Q-508 2101q-487 2159);"/>

                           <Edge cubics="!-69 1650(;-69,1650 -68,1639 -68,1639q-69 1650 -68 1639);"/>

                           <Edge cubics="!-443 1535(;-484,1570 -493,1615 -473,1672q-443 1535Q-504 1587q-473 1672);"/>

                           <Edge cubics="!-68 1639(;-58,1611 -53,1580 -60,1543q-68 1639Q-53 1595q-60 1543);"/>

                           <Edge cubics="!476 1286(;473,1271 475,1252 486,1234q476 1286Q471 1265q486 1234);"/>

                           <Edge cubics="!476 1456(;499,1406 499,1350 476,1286q476 1456Q508 1382q476 1286);"/>

                           <Edge cubics="!499 2022(;523,1913 523,1807 504,1713q499 2022Q534 1857q504 1713);"/>

                           <Edge cubics="!504 1713(;532,1678 532,1644 504,1615q504 1713Q549 1659q504 1615);"/>

                           <Edge cubics="!504 1615(;512,1550 502,1498 476,1456q504 1615Q515 1519q476 1456);"/>

                           <Edge cubics="!-153 2540(;-153,2540 -129,2403 -129,2403q-153 2540 -129 2403);"/>

                           <Edge cubics="!-487 2159(;-447,2248 -432,2349 -443,2460q-487 2159Q-426 2294q-443 2460);"/>

                           <Edge cubics="!-129 2403(;-84,2201 -66,1950 -69,1650q-129 2403Q-62 2100q-69 1650);"/>

                           <Edge cubics="!512 -618(;506,-620 499,-625 499,-627q512 -618Q506 -620q504 -624Q499 -625q499 -627);"/>

                           <Edge cubics="!499 -627(;499,-642 510,-633 510,-648q499 -627Q499 -635q504 -638Q510 -640q510 -648);"/>

                           <Edge cubics="!510 -648(;510,-655 497,-668 497,-672q510 -648Q510 -651q502 -661Q497 -672q497 -672);"/>

                           <Edge cubics="!497 -672(;497,-685 515,-692 515,-712q497 -672Q497 -677q504 -690Q515 -703q515 -712);"/>

                           <Edge cubics="!515 -712(;515,-722 504,-727 504,-736q515 -712Q515 -716q510 -725Q504 -731q504 -736);"/>

                           <Edge cubics="!504 -736(;504,-742 510,-753 512,-761q504 -736Q504 -746q512 -761);"/>

                           <Edge cubics="!-491 -588(;-484,-592 -458,-624 -458,-631q-491 -588Q-486 -588q-473 -607Q-458 -625q-458 -631);"/>

                           <Edge cubics="!-458 -631(;-458,-638 -463,-653 -463,-659q-458 -631Q-458 -635q-462 -646Q-463 -655q-463 -659);"/>

                           <Edge cubics="!-463 -659(;-463,-679 -443,-690 -443,-701q-463 -659Q-463 -672q-456 -683Q-443 -698q-443 -701);"/>

                           <Edge cubics="!-443 -701(;-443,-712 -469,-731 -469,-772q-443 -701Q-443 -703q-456 -725Q-469 -749q-469 -772);"/>

                           <Edge cubics="!467 2658(;467,2640 493,2621 500,2601q467 2658Q467 2649q480 2631Q499 2610q500 2601);"/>

                           <Edge cubics="!-469 -772(;-469,-772 -458,-884 -458,-884q-469 -772 -458 -884);"/>

                           <Edge cubics="!127 1992(;117,2037 112,2090 119,2157q127 1992Q110 2064q119 2157);"/>

                           <Edge cubics="!88 1271(;88,1271 127,1992 127,1992q88 1271 127 1992);"/>

                           <Edge cubics="!88 1271(;88,1271 25,610 25,610q88 1271 25 610);"/>

                           <Edge cubics="!510 2181(;500,2124 497,2072 499,2022q510 2181Q497 2092q499 2022);"/>

                           <Edge cubics="!465 2588(;458,2579 454,2569 449,2562q465 2588Q454 2569q449 2562);"/>

                           <Edge cubics="!449 2562(;454,2557 460,2549 462,2540q449 2562Q458 2553q462 2540);"/>

                           <Edge cubics="!462 2540(;463,2538 465,2536 465,2534q462 2540 465 2534);"/>

                           <Edge cubics="!278 2943(;249,2908 240,2862 240,2804q278 2943Q240 2891q240 2804);"/>

                           <Edge cubics="!556 2788(;587,2867 591,2928 565,2967q556 2788Q604 2908q565 2967);"/>

                           <Edge cubics="!556 2788(;556,2788 471,2673 471,2673q556 2788 471 2673);"/>

                           <Edge cubics="!471 2673(;467,2668 467,2664 467,2658q471 2673Q467 2668q467 2658);"/>

                           <Edge cubics="!500 2601(;486,2606 475,2603 465,2588q500 2601Q478 2608q465 2588);"/>

                           <Edge cubics="!465 2534(;515,2470 534,2394 524,2309q465 2534Q541 2436q524 2309);"/>

                           <Edge cubics="!240 2804(;212,2740 206,2669 217,2597q240 2804Q199 2705q217 2597);"/>

                           <Edge cubics="!565 2967(;456,3013 360,3004 278,2943q565 2967Q402 3034q278 2943);"/>

                           <Edge cubics="!-591 2941(;-539,3001 -443,3004 -308,2956q-591 2941Q-513 3030q-308 2956);"/>

                           <Edge cubics="!193 2588(;203,2594 210,2594 217,2597q193 2588 217 2597);"/>

                           <Edge cubics="!119 2157(;119,2157 193,2588 193,2588q119 2157 193 2588);"/>

                           <Edge cubics="!524 2309(;519,2253 513,2212 510,2181q524 2309 510 2181);"/>

                           <Edge cubics="!-521 2692(;-521,2627 -412,2640 -412,2603q-521 2692Q-521 2655q-469 2636Q-412 2619q-412 2603);"/>

                           <Edge cubics="!-171 2721(;-214,2791 -227,2875 -308,2956q-171 2721Q-171 2721q-225 2834Q-260 2908q-308 2956);"/>

                           <Edge cubics="!-188 2595(;-167,2640 -149,2686 -171,2721q-188 2595Q-167 2640q-164 2660Q-156 2695q-171 2721);"/>

                           <Edge cubics="!-188 2595(;-164,2588 -153,2569 -153,2540q-188 2595Q-153 2582q-153 2540);"/>

                           <Edge cubics="!-443 2460(;-450,2534 -443,2579 -423,2586q-443 2460Q-456 2573q-423 2586);"/>

                           <Edge cubics="!-412 2603(;-412,2603 -412,2592 -412,2592q-412 2603 -412 2592);"/>

                           <Edge cubics="!-487 2714(;-486,2714 -484,2712 -484,2710q-487 2714Q-484 2714q-484 2710);"/>

                           <Edge cubics="!-512 2710(;-519,2705 -521,2699 -521,2692q-512 2710Q-521 2705q-521 2692);"/>

                           <Edge cubics="!-561 2804(;-561,2804 -487,2714 -487,2714q-561 2804 -487 2714);"/>

                           <Edge cubics="!-561 2804(;-604,2832 -617,2878 -591,2941q-561 2804Q-624 2847q-591 2941);"/>

                           <Edge cubics="!512 -618(;512,-618 563,-431 563,-431q512 -618 563 -431);"/>

                           <Edge cubics="!-795 -326(;-772,-542 -728,-598 -722,-711q-795 -326Q-782 -444q-754 -557Q-724 -662q-722 -711);"/>

                           <Edge cubics="!-817 238(;-817,238 -795,-326 -795,-326q-817 238 -795 -326);"/>

                           <Edge cubics="!-493 -646(;-493,-622 -493,-600 -493,-585q-493 -646 -493 -585);"/>

                           <Edge cubics="!-647 279(;-687,192 -687,220 -647,90q-647 279Q-676 216q-676 200Q-676 185q-647 90);"/>

                           <Edge cubics="!-611 -41(;-611,-41 -647,90 -647,90q-611 -41 -647 90);"/>

                           <Edge cubics="!-643 390(;-637,353 -637,316 -647,279q-643 390Q-635 333q-647 279);"/>

                           <Edge cubics="!-635 462(;-635,448 -639,423 -643,390q-635 462Q-635 448q-643 390);"/>

                           <Edge cubics="!-687 621(;-676,620 -665,610 -648,596q-687 621Q-676 620q-648 596);"/>

                           <Edge cubics="!-643 536(;-639,501 -635,475 -635,462q-643 536Q-635 470q-635 462);"/>

                           <Edge cubics="!-635 546(;-637,540 -643,540 -643,536q-635 546Q-643 540q-643 536);"/>

                           <Edge cubics="!-648 596(;-634,581 -624,570 -624,562q-648 596Q-624 573q-624 562);"/>

                           <Edge cubics="!-624 562(;-624,559 -630,553 -635,546q-624 562Q-624 557q-635 546);"/>

                           <Edge cubics="!-687 621(;-687,621 -789,560 -789,560q-687 621 -789 560);"/>

                           <Edge cubics="!845 -326(;826,-542 782,-598 774,-711q845 -326Q835 -444q806 -557Q780 -662q774 -711);"/>

                           <Edge cubics="!869 238(;869,238 845,-326 845,-326q869 238 845 -326);"/>

                           <Edge cubics="!547 -646(;547,-564 550,-492 563,-431q547 -646Q545 -529q563 -431);"/>

                           <Edge cubics="!700 279(;739,192 739,220 700,90q700 279Q730 216q730 200Q730 185q700 90);"/>

                           <Edge cubics="!647 -111(;647,-111 700,90 700,90q647 -111 700 90);"/>

                           <Edge cubics="!900 446(;920,411 913,385 900,340q900 446Q915 422q913 398Q911 379q900 340);"/>

                           <Edge cubics="!698 390(;691,353 691,316 700,279q698 390Q687 333q700 279);"/>

                           <Edge cubics="!841 560(;841,560 900,446 900,446q841 560 900 446);"/>

                           <Edge cubics="!691 462(;691,448 695,423 698,390q691 462Q691 448q698 390);"/>

                           <Edge cubics="!737 621(;728,620 717,610 702,596q737 621Q730 620q702 596);"/>

                           <Edge cubics="!698 536(;695,501 691,475 691,462q698 536Q691 470q691 462);"/>

                           <Edge cubics="!689 546(;691,540 697,540 698,536q689 546Q691 540q698 536);"/>

                           <Edge cubics="!702 596(;687,581 678,570 678,562q702 596Q678 573q678 562);"/>

                           <Edge cubics="!678 562(;678,559 684,553 689,546q678 562Q678 557q689 546);"/>

                           <Edge cubics="!737 621(;737,621 841,560 841,560q737 621 841 560);"/>

                           <Edge cubics="!900 340(;876,294 867,261 869,238q900 340Q865 272q869 238);"/>

                           <Edge cubics="!513 -773(;513,-773 547,-646 547,-646q513 -773 547 -646);"/>

                           <Edge cubics="!513 -773(;513,-773 512,-761 512,-761q513 -773 512 -761);"/>

                           <Edge cubics="!647 -111(;656,-54 656,-8 647,26q647 -111Q663 -26q647 26);"/>

                           <Edge cubics="!-493 -585(;-493,-585 -491,-588 -491,-588q-493 -585 -491 -588);"/>

                           <Edge cubics="!-458 -884(;-458,-884 -493,-646 -493,-646q-458 -884 -493 -646);"/>

                           <Edge cubics="!-826 290(;-819,268 -815,251 -817,238q-826 290Q-815 259q-817 238);"/>

                           <Edge cubics="!-789 560(;-789,560 -826,488 -826,488q-789 560 -826 488);"/>

                           <Edge cubics="!-826 290(;-826,290 -826,488 -826,488q-826 290 -826 488);"/>

                           <Edge cubics="!789 -1280(;785,-1275 780,-1271 774,-1266q789 -1280 774 -1266);"/>

                           <Edge cubics="!-724 -1260(;-724,-1260 -767,-1280 -767,-1280q-724 -1260 -767 -1280);"/>

                           <Edge cubics="!-722 -711(;-722,-711 -724,-1260 -724,-1260q-722 -711 -724 -1260);"/>

                           <Edge cubics="!-767 -1280(;-709,-1482 -645,-1639 -574,-1713q-767 -1280Q-671 -1613q-574 -1713);"/>

                           <Edge cubics="!-574 -1713(;-547,-1741 -519,-1756 -491,-1756q-574 -1713Q-532 -1756q-491 -1756);"/>

                           <Edge cubics="!-116 -2794(;-112,-2796 -108,-2797 -105,-2801q-116 -2794 -105 -2801);"/>

                           <Edge cubics="!774 -1266(;774,-1266 774,-711 774,-711q774 -1266 774 -711);"/>

                           <Edge cubics="!-484 2710(;-484,2710 -512,2710 -512,2710q-484 2710 -512 2710);"/>

                           <Edge cubics="!391 -2024(;408,-2065 417,-2111 421,-2163q391 -2024Q415 -2083q421 -2163);"/>

                           <Edge cubics="!421 -2163(;426,-2255 410,-2424 373,-2555q421 -2163Q425 -2237q413 -2344Q399 -2461q373 -2555);"/>

                           <Edge cubics="!-373 -2311(;-412,-2144 -393,-2009 -308,-1911q-373 -2311Q-434 -2057q-308 -1911);"/>

                           <Edge cubics="!373 -2555(;354,-2636 319,-2697 264,-2734q373 -2555Q343 -2679q264 -2734);"/>

                           <Edge cubics="!106 -2781(;97,-2786 86,-2788 77,-2790q106 -2781 77 -2790);"/>

                           <Edge cubics="!77 -2790(;16,-2818 -45,-2821 -105,-2801q77 -2790Q-16 -2831q-105 -2801);"/>

                           <Edge cubics="!-341 -2483(;-352,-2448 -360,-2355 -373,-2311q-341 -2483Q-349 -2464q-356 -2401Q-367 -2329q-373 -2311);"/>

                           <Edge cubics="!-315 -2579(;-330,-2546 -339,-2511 -341,-2483q-315 -2579Q-338 -2529q-341 -2483);"/>

                           <Edge cubics="!-291 -2655(;-297,-2644 -304,-2620 -315,-2579q-291 -2655Q-302 -2635q-315 -2579);"/>

                           <Edge cubics="!-116 -2794(;-156,-2768 -225,-2733 -256,-2692q-116 -2794Q-164 -2766q-188 -2749Q-236 -2718q-256 -2692);"/>

                           <Edge cubics="!-256 -2692(;-265,-2681 -280,-2666 -291,-2655q-256 -2692 -291 -2655);"/>

                           <Edge cubics="!-308 -1911(;-308,-1911 -308,-1911 -308,-1909q-308 -1911 -308 -1909);"/>

                           <Edge cubics="!264 -2734(;236,-2775 147,-2794 106,-2781q264 -2734Q243 -2764q191 -2777Q140 -2792q106 -2781);"/>

                           <Edge cubics="!-397 -1782(;-436,-1772 -480,-1761 -491,-1756q-397 -1782 -491 -1756);"/>

                           <Edge cubics="!-423 2586(;-423,2586 -412,2592 -412,2592q-423 2586 -412 2592);"/>

                           <Edge cubics="!-323 -1854(;-343,-1832 -373,-1821 -401,-1822q-323 -1854Q-354 -1821q-401 -1822);"/>

                           <Edge cubics="!-401 -1822(;-419,-1819 -438,-1824 -452,-1835q-401 -1822Q-428 -1821q-452 -1835);"/>

                           <Edge cubics="!-452 -1835(;-449,-1822 -443,-1811 -436,-1804q-452 -1835Q-445 -1817q-436 -1804);"/>

                           <Edge cubics="!526 -1865(;521,-1854 515,-1843 508,-1837q526 -1865Q517 -1848q508 -1837);"/>

                           <Edge cubics="!467 -1850(;443,-1850 419,-1856 395,-1867q467 -1850Q430 -1850q395 -1867);"/>

                           <Edge cubics="!526 -1865(;510,-1856 491,-1852 467,-1850q526 -1865Q502 -1852q467 -1850);"/>

                           <Edge cubics="!369 -1956(;382,-1987 389,-2009 391,-2024q369 -1956Q388 -2002q391 -2024);"/>

                           <Edge cubics="!-297 -1889(;-302,-1876 -312,-1865 -323,-1854q-297 -1889Q-306 -1871q-323 -1854);"/>

                           <Edge cubics="!-436 -1804(;-425,-1795 -412,-1787 -397,-1782q-436 -1804Q-419 -1789q-397 -1782);"/>

                           <Edge cubics="!395 -1867(;386,-1872 380,-1878 375,-1883q395 -1867Q382 -1874q375 -1883);"/>

                           <Edge cubics="!413 -1806(;456,-1806 487,-1817 508,-1837q413 -1806Q478 -1806q508 -1837);"/>

                           <Edge cubics="!513 -1763(;473,-1780 439,-1795 413,-1806q513 -1763Q452 -1789q413 -1806);"/>

                           <Edge cubics="!-308 -1909(;-306,-1904 -302,-1896 -297,-1889q-308 -1909Q-306 -1900q-297 -1889);"/>

                           <Edge cubics="!375 -1883(;364,-1908 362,-1932 369,-1956q375 -1883Q358 -1919q369 -1956);"/>

                         </edges>

                       </DOMShape>

                     </elements>

                   </DOMFrame>

                 </frames>

               </DOMLayer>

               <DOMLayer name="Layer 1" color="#4FFF4F">

                 <frames>

                   <DOMFrame index="0" keyMode="9728">

                     <elements>

                       <DOMShape>

                         <fills>

                           <FillStyle index="1">

                             <SolidColor color="#1E2731"/>

                           </FillStyle>

                         </fills>

                         <edges>

                           <Edge fillStyle1="1" edges="

       !142 -2992[168 -2990 199 -2955!199 -2955/246 -2918!246 -2918[275 -2903 283 -2892!283 -2892[295 -2873 301 -2842!301 -2842[307 -2831 307 -2840!307 -2840|314 -2827!314 -2827[325 -2818 323 -2816!323 -2816[366 -2735 349 -2665!349 -2665|336

       -2584!336 -2584/351 -2556!351 -2556[358 -2545 345 -2445!345 -2445[344 -2403 332 -2379!332 -2379/332 -2364!332 -2364/325 -2348!325 -2348[294 -2318 284 -2350!284 -2350/279 -2322!279 -2322[266 -2283 246 -2265!246 -2265/242 -2228!242 -2228

       /242 -2220!242 -2220/240 -2172!240 -2172[277 -2163 318 -2154!318 -2154|408 -2138!408 -2138[412 -2132 425 -2127!425 -2127|559 -2043!559 -2043[570 -2036 587 -2021!587 -2021|620 -1997!620 -1997[635 -1986 650 -1973!650 -1973[655 -1969 659

       -1964!659 -1964[681 -1947 703 -1927!703 -1927[729 -1907 751 -1875!751 -1875[759 -1864 766 -1852!766 -1852[770 -1844 774 -1837!774 -1837[785 -1820 796 -1800!796 -1800|798 -1798!798 -1798[846 -1743 861 -1669!861 -1669[879 -1600 901 -1507

       !901 -1507[907 -1470 940 -1396!940 -1396[964 -1329 981 -1226!981 -1226|935 -1204!935 -1204[933 -1202 931 -1202!931 -1202|931 -1201!931 -1201[936 -1167 946 -1121!946 -1121[953 -1073 946 -1030!946 -1030[959 -1010 957 -978!957 -978|948 -907

       !948 -907[959 -857 951 -811!951 -811[948 -774 931 -710!931 -710[929 -625 859 -464!859 -464[833 -404 820 -374!820 -374[807 -348 807 -347!807 -347[779 -282 772 -243!772 -243[759 -195 731 -129!731 -129[705 -72 703 -59!703 -59[701 -20 700

       23!700 23|676 32!676 32|603 591!603 591[602 602 602 606!602 606|505 1124!505 1124[505 1131 505 1138!505 1138[505 1151 504 1211!504 1211|511 1640!511 1640[511 1647 511 1658!511 1658[511 1670 509 1684!509 1684|466 2055!466 2055[464 2065

       462 2078!462 2078[460 2091 458 2103!458 2103|456 2345!456 2345[#1D1.67 #979.85 464 2492!464 2492[#1CD.6D #A1C.3 436 2655!436 2655[447 2662 478 2685!478 2685|542 2726!542 2726[553 2735 546 2737!546 2737[563 2748 587 2769!587 2769[596

       2778 607 2787!607 2787[631 2811 661 2837!661 2837[689 2850 683 2882!683 2882|683 2904!683 2904[700 2906 705 2928!705 2928[714 2943 690 2954!690 2954|550 2985!550 2985[434 3003 310 2950!310 2950[257 2937 255 2904!255 2904|255 2900!255

       2900[253 2887 249 2872!249 2872[236 2858 186 2872!186 2872[168 2878 147 2872!147 2872|55 2850!55 2850[24 2841 24 2815!24 2815|24 2723!24 2723[3 2660 38 2577!38 2577[40 2572 44 2564!44 2564[49 2542 53 2500!53 2500|53 2494!53 2494[#35.29

       #9BC.F5 53.5 2492!53.5 2492[#36.D7 2481 53 2481!53 2481|77 2351!77 2351|66 1792!66 1792[66 1784 64 1779!64 1779|57 1720!57 1720|57 1697!57 1697[59 1688 61 1679!61 1679|101 1522!101 1522|101 1521!101 1521|98 1521!98 1521|96 1519!96 1519

       [94 1519 90 1517!90 1517[86 1511 85 1506!85 1506[81 1495 79 1489!79 1489[79 1482 79 1478!79 1478[81 1467 85 1458!85 1458|94 1439!94 1439[96 1434 96 1426!96 1426[96 1419 96 1411!96 1411|85 1336!85 1336[83 1330 83 1323!83 1323[83 1317 83

       1308!83 1308|68 1124!68 1124|9 867!9 867[3 841 -1 821!-1 821[-4 799 -8 777!-8 777[-8 758 -10 738!-10 738[-10 719 -10 704!-10 704|-10 674!-10 674[-10 661 -10 652!-10 652|-47 988!-47 988[-47 1002 -47 1013!-47 1013[-47 1024 -47 1031!-47

       1031[-45 1050 -45 1068!-45 1068[-47 1083 -49 1100!-49 1100[-49 1114 -49 1129!-49 1129[-52 1144 -54 1157!-54 1157|-63 1211!-63 1211[-65 1224 -67 1237!-67 1237[-67 1249 -67 1262!-67 1262|-78 1484!-78 1484|-87 1530!-87 1530[-87 1535 -87

       1546!-87 1546|-71 2308!-71 2308[-65.671875 #96E.9A -66.5 2492!-66.5 2492[#FFFFBD.39 #9C5.BB -67 2511!-67 2511|-65 2488!-65 2488[-65.09375 #9BA.07 -65 2492!-65 2492[#FFFFBA.CA 2575 -78 2575!-78 2575[-69 2599 -62 2648!-62 2648[-54 2697

       -63 2719!-63 2719[-60 2721 -56 2732!-56 2732|-56 2824!-56 2824[-58 2837 -71 2850!-71 2850|-73 2852!-73 2852[-100 2872 -126 2882!-126 2882|-139 2882!-139 2882[-189 2880 -206 2869!-206 2869|-206 2883!-206 2883[-198 2895 -189 2913!-189

       2913[-174 2956 -274 2989!-274 2989[-408 3010 -538 2989!-538 2989[-599 2980 -601 2965!-601 2965[-606 2932 -592 2924!-592 2924[-601 2841 -516 2776!-516 2776[-519 2772 -519 2769!-519 2769[-521 2765 -518 2761!-518 2761[-518 2760 -516 2760

       !-516 2760[-470 2712 -456 2683!-456 2683[-446 2664 -417 2623!-417 2623[-435 2559 -450 2500!-450 2500|-452 2498!-452 2498[-454 2494 -454 2492!-454 2492|-457 2472!-457 2472[-459 2468 -459 2466!-459 2466|-457 2466!-457 2466[-465 2378 -470

       2332!-470 2332|-470 2330!-470 2330[-473 2314 -479 2291!-479 2291|-530 1594!-530 1594|-527 1517!-527 1517|-530 1513!-530 1513[-530 1511 -532 1509!-532 1509[-534 1506 -534 1502!-534 1502|-536 1480!-536 1480|-536 1337!-536 1337|-562 1090

       !-562 1090[-567 1055 -575 1024!-575 1024[-580 988 -584 960!-584 960[-588 928 -592 899!-592 899[-597 871 -601 847!-601 847|-658 95!-658 95|-647 95!-647 95|-653 73!-653 73[-647 73 -640 73!-640 73[-636 73 -632 71!-632 71[-647 49 -656 32

       !-656 32[-675 4 -684 -24!-684 -24[-695 -51 -703 -88!-703 -88[-704 -99 -730 -160!-730 -160[-756 -224 -769 -274!-769 -274[-775 -313 -802 -376!-802 -376[-802 -378 -814 -406!-814 -406[-826 -438 -851 -497!-851 -497[-919 -660 -919 -744!-919

       -744[-934 -809 -937 -844!-937 -844[-941 -892 -930 -942!-930 -942|-937 -1014!-937 -1014[-937 -1043 -926 -1065!-926 -1065[-928 -1077 -928 -1088!-928 -1088[-960 -1091 -980 -1110!-980 -1110[-937 -1362 -912 -1429!-912 -1429[-880 -1505 -871

       -1538!-871 -1538[-845 -1634 -826 -1700!-826 -1700|-764 -1791!-764 -1791[-678 -1940 -521 -2053!-521 -2053[-506 -2099 -371 -2138!-371 -2138[-235 -2179 -226 -2170!-226 -2170[-219 -2167 -186 -2179!-186 -2179/-187 -2205!-187 -2205/-189 -2213

       !-189 -2213/-193 -2250!-193 -2250[-211 -2268 -223 -2309!-223 -2309/-230 -2333!-230 -2333[-239 -2305 -269 -2331!-269 -2331/-297 -2377!-297 -2377|-309 -2460!-309 -2460[-328 -2491 -326 -2510!-326 -2510[-326 -2556 -319 -2556!-319 -2556/-317

       -2556!-317 -2556/-317 -2558!-317 -2558/-306 -2558!-306 -2558/-308 -2569!-308 -2569/-326 -2595!-326 -2595[-335 -2610 -335 -2654!-335 -2654|-339 -2710!-339 -2710[-352 -2748 -319 -2796!-319 -2796[-300 -2868 -217 -2916!-217 -2916/-215 -2918

       !-215 -2918/-113 -2973!-113 -2973[-82 -2992 9 -2992!9 -2992/36 -2994!36 -2994/44 -2992!44 -2992[49 -2992 75 -2992!75 -2992/103 -2999!103 -2999[120 -3004 142 -2992!676 -902[690 -965 677 -987!677 -987[664 -1010 655 -1027!655 -1027|659 -805

       !659 -805|663 -789!663 -789[668 -815 677 -831!677 -831/676 -902"/>

                           <Edge fillStyle0="1" edges="

       !-641 -1043|-641 -791!-641 -791[-649 -833 -662 -861!-662 -861/-658 -931!-658 -931[-673 -992 -658 -1017!-658 -1017[-649 -1032 -641 -1043!-908 -1232[#FFFC72.0F #FFFB2C.1F -912 -1238!-912 -1238[-909.9375 -1236 -908 -1236!-908 -1236|-908

       -1232"/>

                           <Edge cubics="!318 -2154(;318,-2154 408,-2138 408,-2138q318 -2154 408 -2138);"/>

                           <Edge cubics="!408 -2138(;412,-2134 416,-2130 425,-2127q408 -2138Q412 -2132q425 -2127);"/>

                           <Edge cubics="!425 -2127(;425,-2127 559,-2043 559,-2043q425 -2127 559 -2043);"/>

                           <Edge cubics="!559 -2043(;566,-2040 574,-2030 587,-2021q559 -2043Q570 -2036q587 -2021);"/>

                           <Edge cubics="!587 -2021(;587,-2021 620,-1997 620,-1997q587 -2021 620 -1997);"/>

                           <Edge cubics="!774 -1837(;781,-1828 788,-1815 796,-1800q774 -1837Q785 -1820q796 -1800);"/>

                           <Edge cubics="!703 -1927(;720,-1914 735,-1895 751,-1875q703 -1927Q729 -1907q751 -1875);"/>

                           <Edge cubics="!659 -1964(;676,-1955 690,-1940 703,-1927q659 -1964Q681 -1947q703 -1927);"/>

                           <Edge cubics="!-653 73(;-649,73 -643,73 -640,73q-653 73Q-647 73q-640 73);"/>

                           <Edge cubics="!620 -1997(;629,-1990 639,-1981 650,-1973q620 -1997Q635 -1986q650 -1973);"/>

                           <Edge cubics="!650 -1973(;653,-1971 655,-1968 659,-1964q650 -1973Q655 -1969q659 -1964);"/>

                           <Edge cubics="!-521 -2053(;-512,-2084 -461,-2112 -371,-2138q-521 -2053Q-506 -2099q-371 -2138);"/>

                           <Edge cubics="!-371 -2138(;-278,-2167 -232,-2176 -226,-2170q-371 -2138Q-235 -2179q-226 -2170);"/>

                           <Edge cubics="!766 -1852(;768,-1846 770,-1843 774,-1837q766 -1852Q770 -1844q774 -1837);"/>

                           <Edge cubics="!751 -1875(;757,-1868 761,-1859 766,-1852q751 -1875Q759 -1864q766 -1852);"/>

                           <Edge cubics="!603 591(;602,598 602,602 602,606q603 591Q602 602q602 606);"/>

                           <Edge cubics="!-10 674(;-10,665 -10,657 -10,652q-10 674Q-10 661q-10 652);"/>

                           <Edge cubics="!-592 899(;-595,882 -599,864 -601,847q-592 899Q-597 871q-601 847);"/>

                           <Edge cubics="!-584 960(;-588,938 -590,919 -592,899q-584 960Q-588 928q-592 899);"/>

                           <Edge cubics="!-562 1090(;-566,1066 -569,1044 -575,1024q-562 1090Q-567 1055q-575 1024);"/>

                           <Edge cubics="!-575 1024(;-577,1002 -580,978 -584,960q-575 1024Q-580 988q-584 960);"/>

                           <Edge cubics="!-1 821(;-4,804 -6,792 -8,777q-1 821Q-4 799q-8 777);"/>

                           <Edge cubics="!-8 777(;-8,764 -8,751 -10,738q-8 777Q-8 758q-10 738);"/>

                           <Edge cubics="!-10 738(;-10,725 -10,713 -10,704q-10 738Q-10 719q-10 704);"/>

                           <Edge cubics="!9 867(;5,851 3,836 -1,821q9 867Q3 841q-1 821);"/>

                           <Edge cubics="!-49 1100(;-49,1109 -49,1120 -49,1129q-49 1100Q-49 1114q-49 1129);"/>

                           <Edge cubics="!-45 1068(;-47,1079 -47,1089 -49,1100q-45 1068Q-47 1083q-49 1100);"/>

                           <Edge cubics="!-47 1031(;-45,1042 -45,1055 -45,1068q-47 1031Q-45 1050q-45 1068);"/>

                           <Edge cubics="!-47 1013(;-47,1020 -47,1027 -47,1031q-47 1013Q-47 1024q-47 1031);"/>

                           <Edge cubics="!-67 1237(;-67,1244 -67,1253 -67,1262q-67 1237Q-67 1249q-67 1262);"/>

                           <Edge cubics="!-63 1211(;-65,1218 -65,1227 -67,1237q-63 1211Q-65 1224q-67 1237);"/>

                           <Edge cubics="!-49 1129(;-50,1138 -52,1148 -54,1157q-49 1129Q-52 1144q-54 1157);"/>

                           <Edge cubics="!-47 988(;-47,995 -47,1003 -47,1013q-47 988Q-47 1002q-47 1013);"/>

                           <Edge cubics="!-10 704(;-10,704 -10,674 -10,674q-10 704 -10 674);"/>

                           <Edge cubics="!94 1439(;94,1435 96,1430 96,1426q94 1439Q96 1434q96 1426);"/>

                           <Edge cubics="!96 1426(;96,1423 96,1415 96,1411q96 1426Q96 1419q96 1411);"/>

                           <Edge cubics="!101 1522(;101,1522 101,1521 101,1521q101 1522 101 1521);"/>

                           <Edge cubics="!98 1521(;98,1521 98,1521 96,1519q98 1521Q98 1521q96 1519);"/>

                           <Edge cubics="!83 1323(;83,1321 83,1315 83,1308q83 1323Q83 1317q83 1308);"/>

                           <Edge cubics="!85 1336(;83,1332 83,1328 83,1323q85 1336Q83 1330q83 1323);"/>

                           <Edge cubics="!-87 1530(;-87,1534 -87,1539 -87,1546q-87 1530Q-87 1535q-87 1546);"/>

                           <Edge cubics="!90 1517(;88,1513 85,1509 85,1506q90 1517Q86 1511q85 1506);"/>

                           <Edge cubics="!85 1506(;83,1498 81,1493 79,1489q85 1506Q81 1495q79 1489);"/>

                           <Edge cubics="!79 1489(;79,1485 79,1480 79,1478q79 1489Q79 1482q79 1478);"/>

                           <Edge cubics="!79 1478(;79,1471 83,1465 85,1458q79 1478Q81 1467q85 1458);"/>

                           <Edge cubics="!57 1697(;59,1692 59,1684 61,1679q57 1697Q59 1688q61 1679);"/>

                           <Edge cubics="!66 1792(;66,1786 64,1782 64,1779q66 1792Q66 1784q64 1779);"/>

                           <Edge cubics="!96 1519(;94,1519 92,1519 90,1517q96 1519Q94 1519q90 1517);"/>

                           <Edge cubics="!-532 1509(;-532,1508 -534,1506 -534,1502q-532 1509Q-534 1506q-534 1502);"/>

                           <Edge cubics="!-530 1513(;-530,1513 -530,1511 -532,1509q-530 1513Q-530 1511q-532 1509);"/>

                           <Edge cubics="!-470 2330(;-472,2319 -475,2306 -479,2291q-470 2330Q-473 2314q-479 2291);"/>

                           <Edge cubics="!511 1640(;511,1644 511,1651 511,1658q511 1640Q511 1647q511 1658);"/>

                           <Edge cubics="!511 1658(;511,1666 511,1675 509,1684q511 1658Q511 1670q509 1684);"/>

                           <Edge cubics="!466 2055(;464,2063 464,2070 462,2078q466 2055Q464 2065q462 2078);"/>

                           <Edge cubics="!462 2078(;460,2087 458,2094 458,2103q462 2078Q460 2091q458 2103);"/>

                           <Edge cubics="!-54 1157(;-54,1157 -63,1211 -63,1211q-54 1157 -63 1211);"/>

                           <Edge cubics="!68 1124(;68,1124 9,867 9,867q68 1124 9 867);"/>

                           <Edge cubics="!-78 1484(;-78,1484 -87,1530 -87,1530q-78 1484 -87 1530);"/>

                           <Edge cubics="!64 1779(;64,1779 57,1720 57,1720q64 1779 57 1720);"/>

                           <Edge cubics="!57 1720(;57,1720 57,1697 57,1697q57 1720 57 1697);"/>

                           <Edge cubics="!96 1411(;96,1411 85,1336 85,1336q96 1411 85 1336);"/>

                           <Edge cubics="!85 1458(;85,1458 94,1439 94,1439q85 1458 94 1439);"/>

                           <Edge cubics="!61 1679(;61,1679 101,1522 101,1522q61 1679 101 1522);"/>

                           <Edge cubics="!-534 1502(;-534,1502 -536,1480 -536,1480q-534 1502 -536 1480);"/>

                           <Edge cubics="!-536 1480(;-536,1480 -536,1337 -536,1337q-536 1480 -536 1337);"/>

                           <Edge cubics="!-536 1337(;-536,1337 -562,1090 -562,1090q-536 1337 -562 1090);"/>

                           <Edge cubics="!-67 1262(;-67,1262 -78,1484 -78,1484q-67 1262 -78 1484);"/>

                           <Edge cubics="!83 1308(;83,1308 68,1124 68,1124q83 1308 68 1124);"/>

                           <Edge cubics="!-10 652(;-10,652 -47,988 -47,988q-10 652 -47 988);"/>

                           <Edge cubics="!101 1521(;101,1521 98,1521 98,1521q101 1521 98 1521);"/>

                           <Edge cubics="!-527 1517(;-527,1517 -530,1513 -530,1513q-527 1517 -530 1513);"/>

                           <Edge cubics="!-530 1594(;-530,1594 -527,1517 -527,1517q-530 1594 -527 1517);"/>

                           <Edge cubics="!77 2351(;77,2351 66,1792 66,1792q77 2351 66 1792);"/>

                           <Edge cubics="!-601 847(;-601,847 -658,95 -658,95q-601 847 -658 95);"/>

                           <Edge cubics="!505 1124(;505,1129 505,1135 505,1138q505 1124Q505 1131q505 1138);"/>

                           <Edge cubics="!505 1124(;505,1124 602,606 602,606q505 1124 602 606);"/>

                           <Edge cubics="!504 1211(;505,1172 505,1148 505,1138q504 1211Q505 1151q505 1138);"/>

                           <Edge cubics="!511 1640(;511,1640 504,1211 504,1211q511 1640 504 1211);"/>

                           <Edge cubics="!-647 95(;-647,95 -658,95 -658,95q-647 95 -658 95);"/>

                           <Edge cubics="!-647 95(;-647,95 -653,73 -653,73q-647 95 -653 73);"/>

                           <Edge cubics="!700 23(;700,23 676,32 676,32q700 23 676 32);"/>

                           <Edge cubics="!603 591(;603,591 676,32 676,32q603 591 676 32);"/>

                           <Edge cubics="!466 2055(;466,2055 509,1684 509,1684q466 2055 509 1684);"/>

                           <Edge cubics="!301 -2842(;303,-2836 307,-2836 307,-2840q301 -2842Q307 -2831q307 -2840);"/>

                           <Edge cubics="!199 -2955(;199,-2955 246,-2918 246,-2918q199 -2955 246 -2918);"/>

                           <Edge cubics="!142 -2992(;160,-2990 179,-2977 199,-2955q142 -2992Q168 -2990q199 -2955);"/>

                           <Edge cubics="!246 -2918(;264,-2909 277,-2901 283,-2892q246 -2918Q275 -2903q283 -2892);"/>

                           <Edge cubics="!283 -2892(;290,-2883 297,-2864 301,-2842q283 -2892Q295 -2873q301 -2842);"/>

                           <Edge cubics="!314 -2827(;321,-2822 325,-2818 323,-2816q314 -2827Q325 -2818q323 -2816);"/>

                           <Edge cubics="!351 -2556(;357,-2550 353,-2512 345,-2445q351 -2556Q358 -2545q345 -2445);"/>

                           <Edge cubics="!345 -2445(;344,-2416 338,-2396 332,-2379q345 -2445Q344 -2403q332 -2379);"/>

                           <Edge cubics="!351 -2556(;351,-2556 336,-2584 336,-2584q351 -2556 336 -2584);"/>

                           <Edge cubics="!307 -2840(;307,-2838 310,-2835 314,-2827q307 -2840 314 -2827);"/>

                           <Edge cubics="!9 -2992(;-52,-2992 -93,-2988 -113,-2973q9 -2992Q-82 -2992q-113 -2973);"/>

                           <Edge cubics="!75 -2992(;75,-2992 103,-2999 103,-2999q75 -2992 103 -2999);"/>

                           <Edge cubics="!36 -2994(;36,-2994 44,-2992 44,-2992q36 -2994 44 -2992);"/>

                           <Edge cubics="!44 -2992(;49,-2992 62,-2992 75,-2992q44 -2992Q49 -2992q75 -2992);"/>

                           <Edge cubics="!9 -2992(;9,-2992 36,-2994 36,-2994q9 -2992 36 -2994);"/>

                           <Edge cubics="!-215 -2918(;-215,-2918 -217,-2916 -217,-2916q-215 -2918 -217 -2916);"/>

                           <Edge cubics="!-335 -2654(;-335,-2689 -335,-2708 -339,-2710q-335 -2654 -339 -2710);"/>

                           <Edge cubics="!-339 -2710(;-348,-2735 -339,-2764 -319,-2796q-339 -2710Q-352 -2748q-319 -2796);"/>

                           <Edge cubics="!-308 -2569(;-308,-2569 -326,-2595 -326,-2595q-308 -2569 -326 -2595);"/>

                           <Edge cubics="!-308 -2569(;-308,-2569 -306,-2558 -306,-2558q-308 -2569 -306 -2558);"/>

                           <Edge cubics="!-306 -2558(;-306,-2558 -317,-2558 -317,-2558q-306 -2558 -317 -2558);"/>

                           <Edge cubics="!-317 -2558(;-317,-2558 -317,-2556 -317,-2556q-317 -2558 -317 -2556);"/>

                           <Edge cubics="!-317 -2556(;-317,-2556 -319,-2556 -319,-2556q-317 -2556 -319 -2556);"/>

                           <Edge cubics="!-319 -2556(;-324,-2556 -326,-2541 -326,-2510q-319 -2556Q-326 -2556q-326 -2510);"/>

                           <Edge cubics="!-309 -2460(;-304,-2441 -300,-2414 -297,-2377q-309 -2460 -297 -2377);"/>

                           <Edge cubics="!-326 -2510(;-328,-2497 -322,-2480 -309,-2460q-326 -2510Q-328 -2491q-309 -2460);"/>

                           <Edge cubics="!-326 -2595(;-332,-2604 -335,-2623 -335,-2654q-326 -2595Q-335 -2610q-335 -2654);"/>

                           <Edge cubics="!-217 -2916(;-269,-2884 -304,-2844 -319,-2796q-217 -2916Q-300 -2868q-319 -2796);"/>

                           <Edge cubics="!-113 -2973(;-113,-2973 -215,-2918 -215,-2918q-113 -2973 -215 -2918);"/>

                           <Edge cubics="!-230 -2333(;-230,-2333 -223,-2309 -223,-2309q-230 -2333 -223 -2309);"/>

                           <Edge cubics="!-193 -2250(;-193,-2250 -189,-2213 -189,-2213q-193 -2250 -189 -2213);"/>

                           <Edge cubics="!-189 -2213(;-189,-2213 -187,-2205 -187,-2205q-189 -2213 -187 -2205);"/>

                           <Edge cubics="!-223 -2309(;-217,-2283 -206,-2265 -193,-2250q-223 -2309Q-211 -2268q-193 -2250);"/>

                           <Edge cubics="!-269 -2331(;-252,-2313 -235,-2313 -230,-2333q-269 -2331Q-239 -2305q-230 -2333);"/>

                           <Edge cubics="!284 -2350(;284,-2350 279,-2322 279,-2322q284 -2350 279 -2322);"/>

                           <Edge cubics="!325 -2348(;303,-2327 290,-2327 284,-2350q325 -2348Q294 -2318q284 -2350);"/>

                           <Edge cubics="!332 -2364(;332,-2364 325,-2348 325,-2348q332 -2364 325 -2348);"/>

                           <Edge cubics="!242 -2228(;242,-2228 242,-2220 242,-2220q242 -2228 242 -2220);"/>

                           <Edge cubics="!246 -2265(;246,-2265 242,-2228 242,-2228q246 -2265 242 -2228);"/>

                           <Edge cubics="!279 -2322(;270,-2298 260,-2278 246,-2265q279 -2322Q266 -2283q246 -2265);"/>

                           <Edge cubics="!332 -2364(;332,-2364 332,-2379 332,-2379q332 -2364 332 -2379);"/>

                           <Edge cubics="!-297 -2377(;-297,-2377 -269,-2331 -269,-2331q-297 -2377 -269 -2331);"/>

                           <Edge cubics="!103 -2999(;116,-3004 127,-2997 142,-2992q103 -2999Q120 -3004q142 -2992);"/>

                           <Edge cubics="!336 -2584(;336,-2584 347,-2645 349,-2665q336 -2584 349 -2665);"/>

                           <Edge cubics="!323 -2816(;351,-2764 360,-2711 349,-2665q323 -2816Q366 -2735q349 -2665);"/>

                           <Edge cubics="!-226 -2170(;-221,-2168 -208,-2170 -186,-2179q-226 -2170Q-219 -2167q-186 -2179);"/>

                           <Edge cubics="!-187 -2205(;-187,-2205 -186,-2179 -186,-2179q-187 -2205 -186 -2179);"/>

                           <Edge cubics="!240 -2172(;264,-2167 290,-2159 318,-2154q240 -2172Q277 -2163q318 -2154);"/>

                           <Edge cubics="!240 -2172(;240,-2172 242,-2220 242,-2220q240 -2172 242 -2220);"/>

                           <Edge cubics="!677 -987(;689,-970 685,-933 676,-902q677 -987Q690 -965q676 -902);"/>

                           <Edge cubics="!676 -902(;676,-902 677,-831 677,-831q676 -902 677 -831);"/>

                           <Edge cubics="!948 -907(;960,-835 951,-785 931,-710q948 -907Q959 -857q951 -811Q948 -774q931 -710);"/>

                           <Edge cubics="!931 -710(;927,-607 866,-483 820,-374q931 -710Q929 -625q859 -464 820 -374);"/>

                           <Edge cubics="!820 -374(;798,-326 779,-280 772,-243q820 -374 807 -347Q779 -282q772 -243);"/>

                           <Edge cubics="!948 -907(;957,-966 964,-1000 946,-1030q948 -907Q957 -978q957 -978Q959 -1010q946 -1030);"/>

                           <Edge cubics="!772 -243(;750,-158 709,-88 703,-59q772 -243Q759 -195q731 -129Q703 -70q703 -59);"/>

                           <Edge cubics="!931 -1202(;933,-1202 933,-1202 935,-1204q931 -1202Q933 -1202q935 -1204);"/>

                           <Edge cubics="!901 -1507(;905,-1483 920,-1446 940,-1396q901 -1507Q907 -1470q940 -1396);"/>

                           <Edge cubics="!946 -1121(;951,-1090 951,-1058 946,-1030q946 -1121Q953 -1073q946 -1030);"/>

                           <Edge cubics="!931 -1201(;935,-1178 940,-1152 946,-1121q931 -1201Q936 -1167q946 -1121);"/>

                           <Edge cubics="!931 -1202(;931,-1202 931,-1201 931,-1201q931 -1202 931 -1201);"/>

                           <Edge cubics="!940 -1396(;957,-1351 970,-1294 981,-1226q940 -1396Q964 -1329q981 -1226);"/>

                           <Edge cubics="!981 -1226(;981,-1226 935,-1204 935,-1204q981 -1226 935 -1204);"/>

                           <Edge cubics="!861 -1669(;872,-1624 886,-1568 901,-1507q861 -1669Q879 -1600q901 -1507);"/>

                           <Edge cubics="!798 -1798(;829,-1761 851,-1719 861,-1669q798 -1798Q846 -1743q861 -1669);"/>

                           <Edge cubics="!796 -1800(;796,-1800 796,-1800 798,-1798q796 -1800Q796 -1800q798 -1798);"/>

                           <Edge cubics="!677 -987(;668,-1003 661,-1016 655,-1027q677 -987Q664 -1010q655 -1027);"/>

                           <Edge cubics="!663 -789(;666,-805 672,-820 677,-831q663 -789Q668 -815q677 -831);"/>

                           <Edge cubics="!659 -805(;659,-805 663,-789 663,-789q659 -805 663 -789);"/>

                           <Edge cubics="!655 -1027(;655,-1027 659,-805 659,-805q655 -1027 659 -805);"/>

                           <Edge cubics="!703 -59(;701,-33 701,-5 700,23q703 -59Q701 -20q700 23);"/>

                           <Edge cubics="!-658 -1017(;-669,-998 -666,-963 -658,-931q-658 -1017Q-673 -992q-658 -931);"/>

                           <Edge cubics="!-658 -931(;-658,-931 -662,-861 -662,-861q-658 -931 -662 -861);"/>

                           <Edge cubics="!-930 -942(;-945,-868 -937,-820 -919,-744q-930 -942Q-941 -892q-937 -844Q-934 -809q-919 -744);"/>

                           <Edge cubics="!-919 -744(;-917,-640 -856,-514 -814,-406q-919 -744Q-919 -660q-851 -497 -814 -406);"/>

                           <Edge cubics="!-814 -406(;-793,-358 -775,-311 -769,-274q-814 -406 -802 -376Q-775 -313q-769 -274);"/>

                           <Edge cubics="!-930 -942(;-937,-1000 -945,-1034 -926,-1065q-930 -942Q-937 -1014q-937 -1014Q-937 -1043q-926 -1065);"/>

                           <Edge cubics="!-703 -88(;-693,-38 -678,-5 -656,32q-703 -88Q-695 -51q-684 -24Q-675 4q-656 32);"/>

                           <Edge cubics="!-769 -274(;-747,-187 -708,-118 -703,-88q-769 -274Q-756 -224q-730 -160Q-704 -99q-703 -88);"/>

                           <Edge cubics="!-908 -1236(;-910,-1236 -912,-1236 -912,-1238q-908 -1236Q-910 -1236q-912 -1238);"/>

                           <Edge cubics="!-871 -1538(;-876,-1516 -891,-1479 -912,-1429q-871 -1538Q-880 -1505q-912 -1429);"/>

                           <Edge cubics="!-826 -1700(;-839,-1656 -856,-1600 -871,-1538q-826 -1700Q-845 -1634q-871 -1538);"/>

                           <Edge cubics="!-908 -1236(;-908,-1236 -908,-1232 -908,-1232q-908 -1236 -908 -1232);"/>

                           <Edge cubics="!-908 -1232(;-910,-1234 -910,-1236 -912,-1238q-908 -1232Q-910 -1236q-912 -1238);"/>

                           <Edge cubics="!-980 -1110(;-965,-1097 -950,-1090 -928,-1088q-980 -1110Q-960 -1091q-928 -1088);"/>

                           <Edge cubics="!-928 -1088(;-928,-1080 -928,-1073 -926,-1065q-928 -1088Q-928 -1077q-926 -1065);"/>

                           <Edge cubics="!-912 -1429(;-930,-1385 -952,-1276 -980,-1110q-912 -1429Q-937 -1362q-980 -1110);"/>

                           <Edge cubics="!-764 -1791(;-764,-1791 -826,-1700 -826,-1700q-764 -1791 -826 -1700);"/>

                           <Edge cubics="!-764 -1791(;-706,-1890 -627,-1977 -521,-2053q-764 -1791Q-678 -1940q-521 -2053);"/>

                           <Edge cubics="!-658 -1017(;-653,-1027 -647,-1036 -641,-1043q-658 -1017Q-649 -1032q-641 -1043);"/>

                           <Edge cubics="!-641 -791(;-647,-818 -653,-842 -662,-861q-641 -791Q-649 -833q-662 -861);"/>

                           <Edge cubics="!-641 -791(;-641,-791 -641,-1043 -641,-1043q-641 -791 -641 -1043);"/>

                           <Edge cubics="!-656 32(;-651,43 -641,56 -632,71q-656 32Q-647 49q-632 71);"/>

                           <Edge cubics="!-640 73(;-638,73 -634,73 -632,71q-640 73Q-636 73q-632 71);"/>

                           <Edge cubics="!53 2500(;53,2500 53,2494 53,2494q53 2500 53 2494);"/>

                           <Edge cubics="!-450 2500(;-450,2500 -452,2498 -452,2498q-450 2500 -452 2498);"/>

                           <Edge cubics="!-459 2466(;-459,2468 -459,2470 -457,2472q-459 2466Q-459 2468q-457 2472);"/>

                           <Edge cubics="!-457 2466(;-457,2466 -459,2466 -459,2466q-457 2466 -459 2466);"/>

                           <Edge cubics="!-65 2488(;-65,2488 -67,2511 -67,2511q-65 2488 -67 2511);"/>

                           <Edge cubics="!53 2481(;55,2481 55,2485 53,2494q53 2481Q55 2481q53 2494);"/>

                           <Edge cubics="!53 2481(;53,2481 77,2351 77,2351q53 2481 77 2351);"/>

                           <Edge cubics="!255 2904(;257,2926 275,2941 310,2950q255 2904Q257 2937q310 2950);"/>

                           <Edge cubics="!255 2900(;255,2900 255,2904 255,2904q255 2900 255 2904);"/>

                           <Edge cubics="!249 2872(;251,2882 253,2891 255,2900q249 2872Q253 2887q255 2900);"/>

                           <Edge cubics="!186 2872(;220,2863 240,2863 249,2872q186 2872Q236 2858q249 2872);"/>

                           <Edge cubics="!147 2872(;160,2876 173,2876 186,2872q147 2872Q168 2878q186 2872);"/>

                           <Edge cubics="!44 2564(;42,2570 40,2574 38,2577q44 2564Q40 2572q38 2577);"/>

                           <Edge cubics="!38 2577(;14,2633 11,2681 24,2723q38 2577Q3 2660q24 2723);"/>

                           <Edge cubics="!-62 2648(;-67,2616 -73,2592 -78,2575q-62 2648Q-69 2599q-78 2575);"/>

                           <Edge cubics="!-63 2719(;-58,2705 -56,2681 -62,2648q-63 2719Q-54 2697q-62 2648);"/>

                           <Edge cubics="!-56 2732(;-58,2724 -62,2721 -63,2719q-56 2732Q-60 2721q-63 2719);"/>

                           <Edge cubics="!-126 2882(;-110,2876 -91,2865 -73,2852q-126 2882Q-100 2872q-73 2852);"/>

                           <Edge cubics="!-139 2882(;-139,2882 -126,2882 -126,2882q-139 2882 -126 2882);"/>

                           <Edge cubics="!-206 2869(;-195,2876 -173,2880 -139,2882q-206 2869Q-189 2880q-139 2882);"/>

                           <Edge cubics="!-71 2850(;-62,2841 -58,2834 -56,2824q-71 2850Q-58 2837q-56 2824);"/>

                           <Edge cubics="!-73 2852(;-73,2852 -71,2850 -71,2850q-73 2852 -71 2850);"/>

                           <Edge cubics="!-189 2913(;-195,2900 -200,2891 -206,2883q-189 2913Q-198 2895q-206 2883);"/>

                           <Edge cubics="!-206 2883(;-206,2883 -206,2869 -206,2869q-206 2883 -206 2869);"/>

                           <Edge cubics="!24 2815(;24,2832 35,2845 55,2850q24 2815Q24 2841q55 2850);"/>

                           <Edge cubics="!24 2723(;24,2723 24,2815 24,2815q24 2723 24 2815);"/>

                           <Edge cubics="!-56 2824(;-56,2824 -56,2732 -56,2732q-56 2824 -56 2732);"/>

                           <Edge cubics="!55 2850(;55,2850 147,2872 147,2872q55 2850 147 2872);"/>

                           <Edge cubics="!-417 2623(;-437,2651 -450,2670 -456,2683q-417 2623Q-446 2664q-456 2683);"/>

                           <Edge cubics="!-456 2683(;-465,2703 -484,2728 -516,2760q-456 2683Q-470 2712q-516 2760);"/>

                           <Edge cubics="!-516 2760(;-518,2760 -518,2760 -518,2761q-516 2760Q-518 2760q-518 2761);"/>

                           <Edge cubics="!-516 2776(;-573,2819 -597,2869 -592,2924q-516 2776Q-601 2841q-592 2924);"/>

                           <Edge cubics="!-592 2924(;-601,2930 -604,2943 -601,2965q-592 2924Q-606 2932q-601 2965);"/>

                           <Edge cubics="!-601 2965(;-599,2974 -579,2983 -538,2989q-601 2965Q-599 2980q-538 2989);"/>

                           <Edge cubics="!-538 2989(;-452,3003 -363,3003 -274,2989q-538 2989Q-408 3010q-274 2989);"/>

                           <Edge cubics="!-274 2989(;-208,2967 -180,2941 -189,2913q-274 2989Q-174 2956q-189 2913);"/>

                           <Edge cubics="!550 2985(;550,2985 690,2954 690,2954q550 2985 690 2954);"/>

                           <Edge cubics="!690 2954(;707,2946 711,2937 705,2928q690 2954Q714 2943q705 2928);"/>

                           <Edge cubics="!705 2928(;701,2913 694,2906 683,2904q705 2928Q700 2906q683 2904);"/>

                           <Edge cubics="!683 2904(;683,2904 683,2882 683,2882q683 2904 683 2882);"/>

                           <Edge cubics="!683 2882(;687,2861 679,2846 661,2837q683 2882Q689 2850q661 2837);"/>

                           <Edge cubics="!661 2837(;640,2821 624,2804 607,2787q661 2837Q631 2811q607 2787);"/>

                           <Edge cubics="!546 2737(;552,2735 550,2732 542,2726q546 2737Q553 2735q542 2726);"/>

                           <Edge cubics="!53 2500(;51,2527 48,2549 44,2564q53 2500Q49 2542q44 2564);"/>

                           <Edge cubics="!310 2950(;394,2985 473,2996 550,2985q310 2950Q434 3003q550 2985);"/>

                           <Edge cubics="!542 2726(;542,2726 478,2685 478,2685q542 2726 478 2685);"/>

                           <Edge cubics="!-450 2500(;-441,2538 -430,2581 -417,2623q-450 2500Q-435 2559q-417 2623);"/>

                           <Edge cubics="!-78 2575(;-73,2575 -67,2546 -65,2488q-78 2575Q-69 2575q-65 2488);"/>

                           <Edge cubics="!436 2655(;443,2660 458,2670 478,2685q436 2655Q447 2662q478 2685);"/>

                           <Edge cubics="!-519 2769(;-521,2767 -519,2763 -518,2761q-519 2769Q-521 2765q-518 2761);"/>

                           <Edge cubics="!-516 2776(;-518,2774 -519,2771 -519,2769q-516 2776Q-519 2772q-519 2769);"/>

                           <Edge cubics="!546 2737(;557,2745 570,2756 587,2769q546 2737Q563 2748q587 2769);"/>

                           <Edge cubics="!587 2769(;592,2774 600,2782 607,2787q587 2769Q596 2778q607 2787);"/>

                           <Edge cubics="!-457 2466(;-463,2408 -467,2363 -470,2332q-457 2466Q-465 2378q-470 2332);"/>

                           <Edge cubics="!-452 2498(;-454,2496 -454,2494 -454,2492q-452 2498Q-454 2494q-454 2492);"/>

                           <Edge cubics="!-454 2492(;-454,2492 -457,2472 -457,2472q-454 2492 -457 2472);"/>

                           <Edge cubics="!-470 2332(;-470,2330 -470,2330 -470,2330q-470 2332Q-470 2330q-470 2330);"/>

                           <Edge cubics="!-71 2308(;-67,2388 -65,2457 -67,2511q-71 2308Q-65 2428q-67 2511);"/>

                           <Edge cubics="!458 2103(;458,2103 456,2345 456,2345q458 2103 456 2345);"/>

                           <Edge cubics="!-87 1546(;-87,1546 -71,2308 -71,2308q-87 1546 -71 2308);"/>

                           <Edge cubics="!456 2345(;473,2477 466,2579 436,2655q456 2345Q479 2542q436 2655);"/>

                           <Edge cubics="!-479 2291(;-479,2291 -530,1594 -530,1594q-479 2291 -530 1594);"/>

                         </edges>

                       </DOMShape>

                     </elements>

                   </DOMFrame>

                   <DOMFrame index="1" keyMode="9728">

                     <elements/>

                   </DOMFrame>

                 </frames>

               </DOMLayer>

               <DOMLayer name="Shadow" color="#FF800A" current="true" isSelected="true" autoNamed="false">

                 <frames>

                   <DOMFrame index="0" keyMode="9728">

                     <elements>

                       <DOMSymbolInstance libraryItemName="BG_Shadow" selected="true" centerPoint3DY="145.5">

                         <matrix>

                           <Matrix a="0.875686645507813" ty="145.5"/>

                         </matrix>

                         <transformationPoint>

                           <Point/>

                         </transformationPoint>

                       </DOMSymbolInstance>

                     </elements>

                   </DOMFrame>

                   <DOMFrame index="1" keyMode="9728">

                     <elements>

                       <DOMSymbolInstance libraryItemName="BG_Shadow copy" centerPoint3DY="145.5">

                         <matrix>

                           <Matrix a="0.875686645507813" ty="145.5"/>

                         </matrix>

                         <transformationPoint>

                           <Point/>

                         </transformationPoint>

                       </DOMSymbolInstance>

                     </elements>

                   </DOMFrame>

                 </frames>

               </DOMLayer>

             </layers>

           </DOMTimeline>

         </timeline>

       </DOMSymbolItem>