0 Replies Latest reply on Mar 5, 2010 1:51 AM by Karthik@Chennai

  X,Y position of Grid Column

  Karthik@Chennai Level 1

   Hi All,

   How to get xy position of grid column  On mouse over.

   regards,

   karthik@chennai